• De anmeldte heste står vederlagsfrit på auktionsdagen på Selected Sales, men for ejers risiko.
 • Udebliver/udgår en anmeldt hest fra auktionen uanset årsag, refunderes anmeldelsesgebyret ikke.
 • På Selected Sales er mindstepris på kr. 20.000.
 • Auktionarius fastsætter størrelse af overbud.
 • Røntgenfotografering af de anmeldte heste er obligatorisk og skal være digital. Følgende røntgenfotos (projektioner) skal mindst tages: Latero-medial projektion af alle 4 tæer samt skrå lateral (115 grader skrå plantaro-lateral, dorso-medial) projektion af begge haser, (caudolateral – craniomedial oblique) projektion af begge bagknæ.
 • Billederne skal være Selected Sales i hænde senest lørdag den 20. juli på mail dennis@nykftrav.dk og ledsaget af udtalelse fra dyrlægen, der har foretaget røntgenfotograferingen.
 • Hvis de foreskrevne røntgenbilleder samt udtalelse fra dyrlæge ikke er modtaget af Selected Sales, kan hesten slettes fra auktionen, uden tilbagebetaling af auktionsgebyr.
 • Vaccinationer skal være ajourført i.h.t. gældende regler og indføjet i hestepas.
 • Det enkelte salg sker ved, at hammerslag efter tre gange gentaget overbud gives til den højestbydende.
 • Tvivl om højeste bud afgøres ved nyt opråb. Byder flere det samme, er auktionarius berettiget til at vælge.
 • Hestene sælges som beset af køber og i den stand, hvori de ved hammerslaget forefindes og uden garanti af nogen art. Herefter står de for købers regning og risiko i enhver henseende
 • Auktionsholder påtager sig intet ansvar for hestene, deres stand eller for det i kataloget anførte. Alle rekorder, løbsresultater og startpræmiesummer er så vidt muligt ført ajour. Anmelderne holder Selected Sales skadesløst for et hvilket som helst tab, det være sig erstatning, sagsomkostninger eller andet, som de måtte lide i anledning af de ved hesten anførte bemærkninger. Køberen er gjort opmærksom på, at supplerende oplysninger vedr. hesten kan gives af såvel auktionens speaker som af auktionarius, samt ved opslag på hestens boksdør. Sådanne oplysninger har samme retsvirkning, som hvis de var optaget i auktionskataloget.
 • Auktionsholder påtager sig intet ansvar for betalingen af de solgte heste. Betalingen for det købte + 5 % auktionssalær + moms betales kontant, med kreditkort eller check af køber ved hammerslaget. Dog er auktionsholder berettiget til – med mindre sælger modsætter sig dette – at bevillige kredit i op til 8 dage fra auktionsdagen. Eventuelt tab i den anledning kan ikke under nogen omstændigheder rettes mod auktionarius eller Selected Sales.
 • Sælgersalæret udgør 2,5 % af hammerslag + moms.
 • Et særligt forhold ved denne auktion er, at hvis hammerslag falder til en A-træner eller en på forhånd af arrangøren godkendt aut. Hesteagent, tilfalder 5% af hammerslagsprisen denne A-træner/aut. Hesteeagent – et beløb som sælgeren hæfter for.
 • Såfremt hestene bliver købt af A-træner eller aut. hesteagent bortfalder sælgersalæret.
 • Ved hammerslag skifter samtlige forpligtigelser fra sælger til køber.
 • Ønsker sælger/køber at foretage retslige skridt mod køber/sælger, skal dette ske på hans eget initiativ og for egen regning.
 • Forsikring af hesten sker for egen regning og initiativ.
 • Ophold på auktionsarealet sker på eget ansvar.